Medlemsmøde 2016

Medlemsmøde 27.9.2016

1. Valg af dirigent

Gunnar Rasmussen blev indstillet af bestyrelsen og valgt enstemmigt

2. Valg af stemmetællere

Gunnar Rasmussen valgt

3. Bestyrelsens beretning

Formanden gav foreningens beretning for årets aktiviteter og gang.
Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.

4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet samt de kommentarer, der var kommet fra revisorerne.
Henstilling fra generalforsamlingen til bestyrelsen om at hensætte et beløb til redskaber og kompetenceudvikling af bestyrelse og trænere.
Henstillingen drøftes på først komne bestyrelsesmøde
Ros til revisorerne for hurtigt at have behandlet regnskabet samt konstruktive kommentarer
Årets resultat er et overskud på ca. 48.000
Regnskabet blev godkendt

5. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til medlemsmødet

6. Fastsættelse af kontingent

Ikke aktuelt på dette møde. Fastsættelse af kontingenter foregår i forbindelse med sæsonplanlægning

7. Valg

Valg af bestyrelse
På valg:
Barbara for 2 år – genvalgt
Sune for 2 år – genvalgt
Evan for 2 år – genvalgt
Helle for 2 år: ønsker ikke genvalg
Lars er pr. juni ekstraordinært trådt ud af bestyrelsen – på valg for 1 år
To nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt
Kirsten Rask Nielsen afløser Helle Smedegaard og blev valgt for en 2-årig periode
Pernille Kennedy afløser Lars Furland og blev valgt for en 1-årig periode

Valg af suppleant
Trine genvalgt for endnu et år.
Trine har allerede nu meddelt, at det formentlig bliver hendes sidste år i denne omgang.

Valg af revisorer
Neija og Flemming – begge modtog genvalg

8. Evt.

Fra de fremmødte på generalforsamlingen kom følgende to forslag, som drøftes på et fremtidigt bestyrelsesmøde:
Mulighed for at afgående bestyrelsesmedlemmer bliver æresmedlemmer af foreningen
Forslag om muligheden for at massage kan indgå i opgørelsen af godtgørelse – alternativt at trænere over 50 år, får nogle særlige tilbud.
Bestyrelsen takker for de konstruktive forslag

Dirigenten rundede herefter af og takkede for god ro og orden.

 

Bestyrelsens årsberetning for LSI Gymnastik 2015/2016

Så er der igen gået et år i LSI gymnastik – et år som på mange måder ligner forrige sæson, med fuld aktivitet og mange medlemmer.

Så lad mig starte med at takke vores aktive og engagerede trænere og bestyrelsesmedlemmer som utrætteligt arbejder for gymnastikken for deres indsats og for at give vores ca. 950 medlemmer så gode vilkår som overhovedet muligt for at dyrke deres sport. Det er en stor fornøjelse at være en del af.

Jeg har valgt – ligesom sidste år, at tage et kronologisk tilbageblik på den forgangne sæson 2015-2016, med vores sæsonstart pr. 1. september 2015 for de fleste hold undtagen vores nyetablerede DGI Ynglinge drenge, hvor der var udtagelse i august og Grand Prix.
Vi havde i den for gange sæson stort set de samme hold som året tidligere. Dog havde vi delt Herreholdet i 2, så de herrer der kun ønsker motionsdelen havde mulighed for det og vi havde lidt flere ”dansehold” på programmet. Endelig så er vores LSI Performance blevet et DGI hold.

September/oktober

September og oktober går som regel med at få styr på alle hold, ombytning af deltagere, forsøge at finde plads til gymnaster på venteliste, reklamerer for de hold, hvor der fortsat er ledige pladser mv.

I september afviklede vi årets første trænermøde denne gang startede vi på det grønne areal udenfor kulturhuset, hvor alle trænere spillede ”store kugler” – efterfølgende sæsonopstartsmøde i foreningslokalerne med fælles spisning. Formålet med mødet er at få sæsonen startet op, få afstemt forventninger med trænerne og styrke sammenholdet på tværs af trænerne/holdene og på den måde at lette samarbejdet på tværs af hold i løbet af sæsonen og give nye trænere mulighed for at blive en ”del af flokken”.
Herudover afholdt vi hjælpetræner/spiremøde for at informere om rolle, krav og forventninger.

I september deltog vi i det nystartede ”Egedal for Alle”. Vi havde booket hal 3 og havde forskellige aktiviteter på programmet, kom og spring med, Grand Prix, Yoga, mulighed for at lege med og på vores redskaber og mulighed for at møde bestyrelsen.

November

I november måned afholdt kommunen den årlige ”mesterskabsprisuddeling”. Her deltog vores mini Grand Prix gymnaster, der havde vundet Guld medaljer ved DM og et RSG hold.

Januar

I januar startede vi igen året med ”nytårskur” i hal 3 – ca 1½ times gymnastik og hygge for alle de medlemmer, der har lyst til at komme i gang, Arrangementet afsluttes med et glas og et ønske om et godt nytår til alle.

Februar

I februar afviklede vi vores traditionsrige træningsweekend på Stevns Idrætsefterskole, hvor godt 100 gymnaster + trænere og bestyrelsesmedlemmer deltog.
Weekenden var igen i år en god oplevelse med masser af god træning og muligheder for at øve nye spring – der var også plads til aftenhygge og lege. Turen giver, ud over muligheder for at træne, også et stærkt social sammenhold holdene imellem.

Herudover bød februar på endnu en tradition, nemlig vores fastelavnsarrangement på Søagerskolen, der også denne gang trak fulde huse. En festlig dag for vores yngste gymnaster og deres forældre.

Marts-juni

Forårssæsonen er altid travl med opvisninger for vores hold, startende med DGI’s forårsopvisning i Roskilde, hvor et af vores hold deltog.

Vores egen årlige forårsopvisning – for mange kulminationen på årets indsats i salen – fandt sted den 9. april. Igen en stor fornøjelse at afvikle og igen skal lyde en tak til opvisningsudvalget fores deres indsats med at stable det arrangement på benene – godt hjulpet på dagen af alle trænere og bestyrelsesmedlemmer. Ud over vores egne hold, havde vi besøg af gæstehold fra PI, hvor flere af vores egne lokale gymnaster går.
Vi havde inviteret de flygtninge, som netop var kommet til Smørum med, for at de kunne opleve et stykke danske kultur og forhåbentlig var det også medvirkende til at de føler sig godt modtaget i Smørum. 6-7 af dem valgte at lægge vejen forbi og var glade for at være med.
Dagen blev afsluttet med en fest – arrangeret af et dertil nedsat festudvalg.

Stor og varm tak til alle, der er med til at gøre dagen mulig, Trænere, hjælpetrænere, bestyrelse, udvalg og gymnaster. Det store engagement smitter – jeg tror og håber, at også publikum mærker energien og sammenholdet i foreningen. Efter sådan en dag kan man ikke undgå at være stolt og føle, at vi gør en forskel.
Vi er særligt glade for at det i år lykkedes os at få et indlæg i både lokalavisen og Ledøje-Smørum avisen om vores opvisning.

Hen over foråret og vores sommersæson deltog Grand Prix hold i SM og DM og det blev til flere flotte placeringer. Mini Grand Prix 3. plads ved SM og en 5. plads ved DM
Pigerækken 6 plads ved DM.
I begge rækker, var der skarp konkurrence og det var marginaler, der skilte de øverste pladser (mini var 0,9 point fra en 2. plads. Ligeledes var det 0,9 point der var spændet mellem 3 og 6. pladsen til DM)

Som nævnt har mange af vores hold deltaget i opvisninger uden for foreningen også. Jeg kan nævne, at vi har haft hold med til Stenbrostævnet, DGI aspirantstævne, ”Stafet-for-Livet, Arrangementet i forbindelse med markering af dagen for Svenskerkrigen i Smørum, grundlovsmødet på Edelgave og Skt. Hans Aften ved Kulturhuset.

Øvrigt i løbet af sæsonen

I starten af sæsonen valgte vi at skifte fra DGI Midt- og Vestsjælland til DGI Storkøbenhavn. Den primære årsag til det var muligheden for at etablere et DGI ynglingehold i samarbejde med DGI Storkøbenhavn.
Samarbejdet fungerer rigtig fint og vi får fin sparring og gode input fra DGI Storkøbenhavn.
I slutningen af sæsonen igangsatte vi en række bestyrelseskurser i samarbejde med DGI, for at udvikle vores bestyrelseskompetencer og kigge på opgavefordeling mv. Et forløb der fortsætter ind i den nye sæson.

Desværre har vi igen i den forgangne sæson oplevet, at det har været vanskeligt at holde orden på vores redskaber, særligt på Boesagerskolen, hvor trænerne dagligt blev mødt af et stort rod. På trods af, at vi har sat en port i indtil redskabsrummet, så vores redskaber nu er låst inde og kun personer med en nøgle har adgang. Vi arbejder på at få et forbedre samarbejde med skolen stablet på benene.

I juni måned valgte nyvalgt bestyrelsesmedlem Lars Furland, at stoppe i bestyrelsen p.g.a. manglende tid til arbejdet. Tak til Lars for indsatsen.
Et andet medlem Helle Smedegaard, som er på valg i år, har besluttet, at hun ikke ønsker at genopstille, vi skal derfor også sige farvel til Helle. Helle har gennem en årrække styret indkøb af redskaber, størstedelen af kontakten til vores hjælpetrænere og stået for kursustilmelding. Du vil blive savnet og vi takker dig for din store indsats i bestyrelsen gennem årene. Heldigvis kan vi glæde os over, at Helle ikke slipper os helt, idet hun fortsat deltager i vores Stevnstur.

Jeg vil gerne runde formandens beretning af med en stor og varm tak til alle, der er med til at drive foreningen:  Bestyrelse, trænere, hjælpetrænere, spirer, udvalgsmedlemmer, forældre og sponsorer, der på hver jeres måde er vigtige brikker. Uden jer og jeres indsats, gejst og passion kunne vi ikke opretholde en gymnastikforening af den størrelse vores har. Tusind tak

Vi glæder os nu over, at den nye sæson allerede er i fuld gang og det ser ud til at vores aktivitetsniveau fortsætter.

Tak for ordet.

Formand – Jytte Seidelin

Ingen kommentarer til "Medlemsmøde 2016"