Medlemsmøde 2018

Medlemsmøde 27.9.2018

1. Valg af dirigent

Gunnar Rasmussen blev indstillet af bestyrelsen og valgt enstemmigt

2. Valg af stemmetællere

Gunnar Rasmussen valgt

3. Bestyrelsens beretning

Formanden gav foreningens beretning for årets aktiviteter og gang.
Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.

Spørgsmål fra ”salen”: Hvordan forholder bestyrelsen sig til det faldende medlemstal.
Svar: Bestyrelsen har i samarbejde med DGI planlagt at afholde ”visionsseminar”, formentlig i slutningen af oktober, hvor alle medlemmer er velkomne. Her drøftes, hvordan vi mener fremtidens LSI Gymnastik bør se ud. Tankerne er pt. flere. Iflg. DGI er det en generel trend at foreninger oplever fald i medlemstal. Vi er i LSI pressede af omkringliggende foreninger med nye træningsfaciliteter/Springcentre. En idé er at fokusere på de målgrupper vi kan fastholde i LSI (børn/unge til de når 14-16 år og voksne) og for de øvrige målgrupper, at indgå samarbejde med de konkurrerende for foreninger.
Beretningen er tilgængelig via foreningens hjemmeside og i Conventus.

4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet med kommentar om, at begge revisorer har fået tilsendt regnskab og bilag. Vi har ikke har kunnet få fat i den ene af revisorerne – Neija. Da det Iflg. vedtægterne er tilstrækkeligt, at regnskabet er revideret af en revisor, blev regnskabet godkendt.. Såfremt vi får kontakt med Neija, har hun mulighed for at revidere og underskrive efterfølgende.

Spørgsmål fra salen gående på, hvordan foreningen forholder sig til faldende indtægter via medlemskontingent og uændret niveau i udgifter til trænerlønninger.
Svar: Bestyrelsen følger udviklingen tæt og der er lavet rentabilitetsberegninger på alle hold. Det vurderes løbende om der skal justeres i antal trænere/hjælpetrænere på hold, om hold bør lukkes eller fortsætte. Økonomien er en af parametrene. I den forgangne sæson, har vi valgt at fastholde antallet af trænere på holdene for at sikre oplæring af nye, kontinuitet og fastholdelse i klubben.

5. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til medlemsmødet

6. Fastsættelse af kontingent

Ikke aktuelt på dette møde. Fastsættelse af kontingenter foregår i forbindelse med sæsonplanlægning. Dog besluttede vi at:
– fortsætte beregningsmetoden for kontingent
– afskaffe foreningens tilskud på 60,- pr. gymnast til opvisningsdragt til den årlige forårsopvisning.

7. Valg

Valg af bestyrelse
På valg:
Sune for 2 år – ønskede ikke genvalg
Barbara for 2 år – genvalgt
Kirsten for 2 år – genvalgt
Line for 2 år – valgt

Kommentarer:
Inge blev valgt ind sidste år for 2-årig periode, med mulighed for at udtræde efter et år.
Inge har inden mødet meddelt at hun ikke ønskede at genopstille som medlem af bestyrelsen, men gerne som suppleant.

Bestyrelsen har valgt at reducere antal bestyrelsesmedlemmer med 1 person, så den fremover består af 7 personer + suppleanter.
Formanden takkede Inge og Sune for deres indsats i gymnastikforeningen. Sune har været medlem af bestyrelsen siden 2012 og Inge så længe vi alle kan huske J

8. Valg af suppleant

Inge valgt for 1 år

9. Valg af revisorer

André Agerholm – valgt
Neija – har vi ikke kunnet få fat på. Såfremt hun ønsker at genopstille, er hun genvalgt

10. Evt.

Ingen punkter til behandling

Kommentar fra salen: Ros til bestyrelsen for det gode arbejde der udføres for gymnastikforeningen.

Dirigenten rundede herefter af og takkede for god ro og orden.

 

Årsberetning for LSI Gymnastik 2017/2018

Formandens beretning og dermed tilbageblik på endnu en sæson. Lige som sidst, så kan vi se tilbage på en sæson med masser af aktivitet og mange medlemmer. 

Så lad mig igen starte med at takke vores aktive og engagerede trænere og bestyrelsesmedlemmer som arbejder for gymnastikken og for at give vores medlemmer så gode vilkår som overhovedet muligt for at dyrke deres sport. Det er en stor fornøjelse at være en del af. 

Og hermed til ”årsopgørelsen” – tilbageblikket på den sidste sæson.

August/September

August og september er starten på vores ”hovedsæson” og gik som altid med at få styr på alle hold, ombytning af deltagere, forsøge at finde plads til gymnaster på venteliste, reklamerer for de hold, hvor der fortsat er ledige pladser mv. 

I august afviklede vi sæsonens første trænermøde – med besøg af repræsentanter fra DGI Storkøbenhavn. Som altid var der fællesspisning og mulighed for at lære hinanden at kende.

I september havde vi også medlemsmøde i henhold til vores vedtægter og den store fornøjelse at byde velkommen til Line, der trådte ind i bestyrelsen som suppleant – og afløste Trine, der takkede af. 

Vi deltog igen i ”Egedal for Alle”, denne gang var arrangementet på Egedal Rådhus

Grand Prix; Moderne dans – og springgymnaster lavede opvisning og stod for en stand, hvor der var mulighed for at tale med ”foreningen” og deltage i en hula-hop konkurrence

Oktober

I oktober afholdt vi – med stor succes- hjælpetræner/spiremøde for at informere de yngste af vores trænere om rolle, krav og forventninger. 

November

I novem afviklede vi vores traditionsrige træningsweekend på Stevns Idrætsefterskole, hvor 116 gymnaster, trænere og bestyrelsesmedlemmer deltog.

Weekenden var igen i år en god oplevelse med masser af god træning og muligheder for at øve nye spring – der var også plads til aftenhygge og lege. Turen giver, ud over muligheder for at træne, også et stærkt social sammenhold holdene imellem. 

Januar

I januar startede vi igen året med ”nytårskur” i hal 3 – ca. 1½ times gymnastik og hygge for alle de medlemmer, der har lyst til at komme i gang, Arrangementet afsluttes med et glas og et ønske om et godt nytår til alle.

Februar

Februar bød på endnu en tradition, nemlig vores fastelavnsarrangement på Søagerskolen, der også denne gang trak fulde huse. En festlig dag for vores yngste gymnaster og deres forældre. 

Marts-April

Forårssæsonen er altid travl med opvisninger for vores hold, startende med DGI’s forårsopvisning i Roskilde, hvor vores dame Show hold deltog.

7/4 havde vi general prøve på vores forårsopvisning, der fandt sted den 21. april. Både generalprøven og forårsopvisningen kørte på skinner – ikke mindst takket være en stor indsats fra vores opvisningsudvalg. I år oplevede vi en lille nedgang i antal af tilskuere, så der var bedre plads til alle.

Dagen blev afsluttet med en fest – arrangeret af herreholdet.

April-Juni

Vores Grand Prix og RSG hold deltog i SM og DM.  RSG holdet vandt guld ved SM og herudover blev det til flere flotte placeringer.

 

Mange af vores hold deltog igen i år i opvisninger uden for foreningen også. 

”Stafet-for-Livet, grundlovsmødet på Edelgave og et springhold lavede opvisning på et plejehjem

Skt. Hans Aften ved Kulturhuset var desværre aflyst pga. bålforbud

Herudover deltog foreningen med et hold til stafet-for-livet – holdleder Trine Porsgaard.

Øvrigt i løbet af sæsonen

DGI kurser – vi har i løbet af sæsonen været vært for:

Få Stortrampolinen frem – september 2017

Springsikker – måtte 2 i oktober 2017

Senior gymnastik – februar 2018

Spring og rytmemekka – ligeledes i oktober og igen maj 2018, med hjælp fra nogle af vores dygtige trænere. 

Hvis vi skal prale lidt, så er en af vores dygtige trænere (Viktoria Thune) i foråret blevet udtaget til DGI Verdensholdet. Vi ønsker hende en rigtig god tur og fantastisk oplevelse – og håber, at se hendes som træner igen i næste sæson.

Kommunen har fået nyt lokale bookings system igen – og vi var til møde på Rådhuset i juni. Erfaringerne er allerede meget bedre end med det gamle.

På den ”kedelige side”, så har vi igen i den forgangne sæson oplevet, at det har været vanskeligt at holde orden på vores redskaber, særligt på Boesagerskolen, hvor trænerne dagligt blev mødt af et stort rod. Vi arbejder fortsat på at forbedre samarbejde med skolerne i Smørum. 

Herudover var Boesagerskolens gymnastiksal og omklædningsrum under renovering, hvilket betød at alle svømmere skulle igennem gymnastiksalen – det var uhensigtsmæssigt, men nødvendigt. 

Desværre så vi også i den forgangne sæson nedgang i antal gymnaster – vi er hårdt pressede på træningsfaciliteter i Smørum og når f.eks. Gladsaxe og Hedehusene har nye lækre springcentre, så trækker de foreninger desværre både vores dygtige gymnaster og trænere til deres lokaliteter. En udfordring vi må forholde os til fremover.

Jeg vil gerne runde formandens beretning af med en stor og varm tak til alle, der er med til at drive foreningen: Foreningsledelsen, trænere, hjælpetrænere, spirer, udvalgsmedlemmer, forældre og sponsorer, der på hver jeres måde er vigtige brikker. Uden jer og jeres indsats, gejst og passion kunne vi ikke opretholde en gymnastikforening af vores størrelse. Det store engagement smitter – jeg er overbevist om, at også vores medlemmer mærker energien og sammenholdet i foreningen. Ligesom jeg er overbevist om, at vi gør en forskel.

Tak for ordet. 

Formand – Jytte Seidelin

Ingen kommentarer til "Medlemsmøde 2018"