Medlemsmøde 2019

Medlemsmøde 24.9.2019

1. Valg af dirigent

Ann-Britt blev indstillet af bestyrelsen og valgt som dirigent til første del af mødet. Efterfølgende tog Gunnar Rasmussen over.

2. Valg af stemmetællere

Ikke relevant

3. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev udleveret af formanden og godkendt af de fremmødte. Der kommer en opdatering på hvilke hold der var med til mesterskabsprisuddelingen.

Beretningen er tilgængelig via foreningens hjemmeside og i Conventus.

4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

Evan har fået kontakt til André og har aftalt møde med ham onsdag i næste uge. Nejia er trådt fra. André vil også gerne tage næste år. Regnskabet er blevet tilrettet efter sidste bestyrelsesmøde og godkendt af bestyrelsen. Evan fremlagde højdepunkterne. Regnskabsåret er endt med et overskud på 15.000 kr. Regnskabet blev godkendt af de fremmødte.

5. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til medlemsmødet

6. Fastsættelse af kontingent

Ingen kommentarer til fastsættelse af kontingent, da dette sker ved sæsonplanlægning.

7. Valg

Valg af bestyrelse
På valg:
Jytte for 2 år – genvalgt
Anette for 2 år – genvalgt
Pernille for 2 år – genvalgt

8. Valg af suppleant

Inge valgt for 1 år

9. Valg af revisorer

André Agerholm – valgt
Neija – ønsker ikke genvalg

Gunnar – valgt som revisorsupplent

10. Evt.

Ingen punkter til behandling

Kommentar fra salen:

Bør herreholdets deltagelse flyttes fra opvisningsfesten til udgifterne under selve opvisningen? Det blev besluttet, at der ikke var grund til at flytte denne post, da det ikke ville give den store værdi, da trænere også inviteres gratis med.

Dirigenten rundede herefter af og takkede for god ro og orden.

 

Årsberetning for LSI Gymnastik 2018/2019

Formandens beretning og dermed tilbageblik på endnu en sæson.

Traditionen tro, vil jeg starte med at takke vores aktive og engagerede trænere og bestyrelsesmedlemmer som arbejder for gymnastikken og for at give vores medlemmer så gode vilkår som overhovedet muligt for at dyrke deres sport. Det er en stor fornøjelse at være en del af.

Og hermed til ”årsopgørelsen” – tilbageblikket på den sidste sæson.

 

Første halvår – september til december

Som altid forholdsvis stor aktivitet i forbindelse med sæsonopstart, herunder afvikling af sæsonens første trænermøde, som var den 22/8.

Ud over at foreningens trænere, skal hjælpes godt i gang med sæsonen, så havde vi besøg af Sune Lohse, der holdt et indlæg om ”Fremtidens helte skabes i dag”. Han fortalte om motiverende kommunikation og hvordan vi får gymnasternes opmærksomhed på en god måde 🙂

Nye hold på programmet i år er ”de glade løbere”, som vi har etableret i forsøget på at få igangsat tilbud om udendørs træninger i Smørum.

Vi havde vores årlige medlemsmøde i september, hvor bestyrelsen var mødt frem sammen med vores trofaste dirigent Gunnar. Mødet forløb i god ro og orden.

Efterårssæsonen forløb næsten planmæssigt. Dog måtte vi aflyse vores planlagte træningsweekend på Stevns, da der ikke var tilslutning nok, til det gav mening af gennemføre arrangementet.

Heldigvis havde vi i slutningen af oktober afviklet 2 DGI kurser i hal 3, hvor der var behov for ”kaniner”, så nogle af de børn, der havde glædet sige til nogle ekstra springtræner, havde haft muligheden for at springe med her.

På DGI kurserne ”airtrack” og springmodtagning for hjælpeinstruktører var Jesper Schjelde Lund og Carsten Hansen kursusledere.

Da det blev koldt udenfor, blev det desværre også meget koldt i gymnastiksalen på Boesager. Vores hold piv-frøs og måtte træne i flyverdragter og overtøj. Kommunen var i gang med en renovering, der desværre blev mere omfattende end forventet og både svømning og gymnastik var hårdt ramt.

Det betød desværre mange klager fra forældre og meget korrespondance med kommunen og projektlederen for byggeriet.

 Til gengæld var der lunt indenfor til Mesterskabsprisuddelingen i november.

 

Andet halvår – januar til juni

Vi startede året 5. januar med ”nytårskur” i hal 3 – ca. 1½ times gymnastik og hygge for alle de medlemmer, der har lyst til at komme i gang, Arrangementet afsluttes med et glas og et ønske om et godt nytår til alle. I år var Trine og Henriette trænere med henholdsvis gymnastik/aerobic og yoga. Der var pæn tilslutning.

Fastelavnsarrangementet blev gennemført i februar Søagerskolen. Igen mødte mange børn og forældre op – og havde en festlig dag.

 

Og så startede opvisnings- og konkurrencesæsonen, også helt efter planen.

Ingen hold deltog i år i opvisningen i Roskilde, da vores hold pga. kulden på Boesager ikke havde optimale træningsbetingelser og derfor ikke blev helt færdige med programmet.

Til gengæld havde vi en fin både generalprøve og opvisning i hallen – Opvisningsudvalget havde igen gjort et fabelagtigt arbejde og alt klappede. Bestyrelsen havde besluttet, at festen efter opvisningen skulle omdannes til fælles spisning og hyggeligt samvær. Det faldt dog ikke i god jord hos vores initiativrige herrehold, så de tog over på planlægningen og fik etableret rammerne for en rigtig fin ”dansefest” med plads til alle og med mulighed for at byde ind på at deltage i underholdningen.

  • Vores Grand Prix og RSG hold deltog i SM (Senior fik Bronze for deres fri serie, junior duo fik sølv) og DM (Junior duo fik sølv)
  • Vores dygtige springpiger lavede opvisning på et plejehjem til stor glæde for beboerne
  • Flere hold deltog til Skt. Hans, grundlovsmødet på Edelgave og i ”Stafet-for-Livet, hvor Trine Porsgaard også igen i år havde taget initiativ til et foreningshold og Vibeke Kloth var en del af styregruppen og var idekvinden bag initiativet om, at fanerne skulle med ved åbningen (også for at fejre flagets 800 års jubilæum).

 

Og hvad har bestyrelsen så ellers beskæftiget sig med i det forgangne år?

Ud over den store opgave det er, at drive en forening af vores størrelse med planlægning, drift, opfølgning, støtte til trænere og kommunikation, så har vi brugt en del tid på at deltage i møder i EIF regi, hvor vi har drøftet og kommet med forslag til lokaler fremadrettet. Kommunen har, som jeg tror alle ved, besluttet at lukke Søagerskolen og det betyder, at vi potentielt mister 40% af vores træningstid.

Vi har sammen med EIF indsendt ønsker og ideer til kommenen og håber meget på, at der findes en god løsning. (I skrivende stund håber vi, der er fundet en løsning).

Vi har herudover bøvlet med faciliteter, der bliver misligholdt af andre brugere. Og som en sidste ting at nævne i forhold til kommunen, så har vi tilbagebetalt et pænt beløb vi havde modtaget i for meget aktivitets støtte, da der har været rod i vores medlemstal i Conventus.

Vi har arbejdet en del med foreningsudvikling – fortsat udviklingen af bestyrelsen og måden vi arbejder på. Der er flere formål med det arbejde; mere overblik over opgaver, bedre udnyttelse af vores kompetencer, strategi for fremtiden, hvor ønsker vi gymnastikforeningen skal være om 5 år, hvilke tilbud ønsker vi? Særlig fokus på, hvordan vi kan skabe tilbud, som medlemmerne finder fordelagtige. Vores største udfordring pt. er nedgangen i antal medlemmer – vi er hårdt pressede på træningsfaciliteter i Smørum og når f.eks. Gladsaxe og Hedehusene har nye lækre springcentre, og vores fremtidige lokaler. Og så tyder noget på, at vi ikke er eneste forening, der har svært til at fastholde særligt de unge mellem 14-25 år.

Vi har også brugt tid på, at komme tættere på vores trænere, blandt andet har kontaktpersonerne for holdene været rundt og talt med trænerne 1:1 for at høre, hvordan de trives.

Vi har deltaget i inspirationsdage hos GymDanmark og haft DGI som sparringspartner på vores møder.

Og…. Traditionen tro, så har vi inden vi gik på sommerferie, udarbejdet program for næste sæson – altså den sæson, der er i gang nu, igangsat arbejdet med ny hjemmeside og Facebook side.

Lad mig runde beretningen af med en stor og varm tak til alle, der er med til at drive foreningen: bestyrelsen, bestyrelsens familiemedlemmer, trænere, hjælpetrænere, spirer, udvalgsmedlemmer, forældre og sponsorer, der på hver jeres måde er vigtige brikker. Uden jer og jeres indsats, gejst og passion kunne vi ikke opretholde aktivitetsniveauet i vores forening. Det store engagement smitter – jeg er overbevist om, at også vores medlemmer mærker energien og sammenholdet i foreningen. Ligesom jeg er overbevist om, at vi gør en forskel.

 

Tak for ordet.

Formand – Jytte Seidelin

Ingen kommentarer til "Medlemsmøde 2019"


    Har du noget på hjerte?

    Nogen html er OK