Medlemsmøde 2020

Medlemsmøde 15.9.2020

 

1. Valg af dirigent

Gunnar indstillet af bestyrelsen og valgt

2. Valg af stemmetællere

Erik og Grete valgt

3. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen, den kan efterfølgende ses på vores hjemmeside www.lsigymnastik.dk

4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet. Det er netop blevet færdigt pga. Corona arbejdspres og er derfor endnu ikke revideret af vores revisor Andre.

Bestyrelsen har ikke haft mulighed for at gennemgå regnskabet før mødet.

Regnskabet ønskes godkendt under forudsætning af, at vores revisor godkender.

Træningsdragter købt hos Sportifyed.

Regnskabet blev godkendt under forudsætning af vores revisor godkender regnskabet.

5. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

Intet at bemærke.  Kontingentet udregnes som vi plejer ud fra antal træningstimer

7. Valg

På valg:

Kirsten for 2 år – villig til genvalg

Evan for 2 år – villig til genvalg

Barbara for to 2 år – villig til genvalg

Line for 2 år – villig til genvalg

Alle blev genvalgt 🙂

8. Valg af suppleant

Inge Holm Jensen – villig til genvalg

Inge genvalgt 🙂

9. Valg af revisorer

André Agerholm – villig til genvalg

André genvalgt

10. Evt.

Vi har ikke modtaget forslag

Evt. 4H: Vi bruger rigtig meget til afspritning. Forslag, kan vi sende instruktioner ud?

Vi har efterfølgende lavet små videoer (med hjælpe fra 4H og herreholdet), som er sendt ud til trænerne

Kan vi købe større ind, så vi kan spare penge? 4H tilbyder, vi kan opbevare indkøb hos ham

Tjekke op på, hvad rengøringsmidlet kan tåle af frost og varmegrader hos leverandøren

 

Der var ros til bestyrelsen fra Gunnar

Enighed blandt deltagerne om, at bestyrelsen kunne godt tillade sig at holde en middag årligt og ikke kun hvert andet år.

Erik imponeret over aktivitets niveauet i foreningen.

 

Beretning sæson 2019-2020 for LSI Gymnastik

Årsberetning for LSI Gymnastik 2019-2020

Formandens beretning og dermed tilbageblik på endnu en sæson.

Jeg vil gerne indlede med at sige, at denne sæson absolut ikke blev som vi havde tænkt os og jeg tror heller ingen havde kunnet forudse det forår, som vi havde i starten af i år (2020). Med andre ord Corona har i den grad sat sit præg på slutningen af vores sæson.

Det ”gode” er, at Danmark ”først” blev lukket ned 11. marts og dermed nåede vi en stor del af sæsonens træninger. Det ikke så gode var, at det var umiddelbart før vores sæsonhøjde punkt forårsopvisningen, som alle havde glædet sig til. Det vender jeg tilbage til.

Lad mig starte med at takke bestyrelsen for at træde til og handle hurtigt. Trænere og hjælpetrænere for at støtte op og ikke mindst vores gymnasters forståelse for situationen og at en total nedlukning var eneste reelle mulighed.

Lad mig også helt generelt takke vores aktive og engagerede trænere og bestyrelsesmedlemmer som gennem hele året arbejder for gymnastikken og for at give vores medlemmer så gode vilkår som overhovedet muligt for at dyrke deres sport. Jeg ved, at det for mange er en krævende opgave og jeg håber inderligt, at I alle høster den anerkendelse i fortjener fra vores medlemmer.

Og hermed til ”årsopgørelsen” – tilbageblikket på den sidste sæson.

 

Første halvår – september til december

Som altid forholdsvis stor aktivitet i forbindelse med sæsonopstart – bestyrelsesmøde 7/8, trænermøde 19/8.

Bestyrelsesmøde 12/9, bestyrelses arrangement 14/9 og medlemsmøde 24/9 som igen i år blev afviklet i god ro og orden. Et enkelt medlem ud over bestyrelsen mødte op. Tak til Gunnar for igen at påtage sig dirigentjobbet.

EIF møde – generalforsamling 26/9 og så må vi vidst sige at sæsonen var i gang

Efterårs sæsonen forløb uden de store udfordringer – hvis vi ser bort fra, at musikanlæggene på vores træningssteder er i meget dårlig stand, at der stadigvæk til tider er udfordringer med varmen på Boesager og at Balsmosen lukkede nogle uger p.g.a vedligeholdelsesopgaver.

Vi startede et foreningshold op – et tilbud til foreningens trænere. Tak til Kristine og Viktoria for at stå for fabelagtige træninger. Der var noget blandet tilslutning til træningerne og også stor alders spredning, men de formåede at sætte et program sammen, som alle følte sig komfortable med.

Mester Mesterskabsprisuddelingen blev igen i år afviklet i november. Vi har 2 gymnaster (og deres trænere) med.

 

Andet halvår – januar til juni

Vi startede året lørdag den 4. januar med ”nytårskur” i hal 3 – ca. 1½ times gymnastik og hygge for alle de medlemmer, der har lyst til at komme i gang, Arrangementet afsluttes med et glas og et ønske om et godt nytår til alle. I år var det Trine, der stod for opvarmningen, Gittemaj for en zumba lektion og Henriette for en yoga sæson. Der var god tilslutning og mange blev ”hængene” og hyggede efter træningen. Tak til alle 3 for indsatsen og til Kirsten for at være tovholder.

31. januar afviklede vi for første gang ”dans-for-alle” i hal 3. Carsten havde booket Smilla, som er danseinstruktør. Der var ca. 60 deltagere, hvilket vi anser for en stor succes. Smilla var rigtig god og mange af deltagerne tilkendegav, at de gerne så arrangementet gentaget.

Fastelavnsarrangementet 23. februar blev gennemført på Søagerskolen. Igen mødte mange børn og forældre op – og havde en festlig dag, sat sammen af det altid energiske fastelavnsudvalg.

… og så kom corona og dermed aflysninger af træninger, opvisninger og alle resterende konkurrencer!.

Det er vist ikke en overdrivelse at sige, at bestyrelsen brugte (og bruger stadig) rigtigt meget tid på at følge udviklingen i retningslinjer, tilpasse program og kommunikere med trænere og gymnaster.

Da Corona ”ramte os” afviklede vi et bestyrelsesmøde, hvor vi udarbejdede en plan B for vores opvisning. Den kunne vi desværre heller ikke iværksætte, da Danmark få dage efter lukkede totalt ned.

Trænerne blev opfordret til at omlægge træningerne til virtuel træning, hvis de vurderede at de havde kræfter til det. Det gjorde både Gittemaj og vores grand prix trænere med stor succes. Særligt ”Zumba i stuen” trak mange deltagere 🙂

Som sagt måtte vi også aflyse vores forårsopvisning. VIRKELIG ÆRGERLIGT. ALT VAR KLART!

Vi opfordrede vores gymnaster til at holde en lille miniopvisning hjemme, tage et par billeder og/eller video og dele på vores FB gruppe. Det var der heldigvis flere der gjorde.

Da vi måtte åbne lidt mere blev forskellige initiativer taget:

  • Løbeholdet kunne fortsætte
  • Herreholdet var hurtige til at fortsætte tirsdags træninger. Nu var det bare cykelture og løb, der blev ”omdrejningspunktet”
  • Gymnastik/aerobic flyttede udendørs og trænede på de grønne arealer bag kulturhuset, først i 3 hold og senere samlet
  • Et par af vores hold samlede deres hold og holdt en afslutning og/eller en miniopvisning

De fleste opvisninger og arrangementer blev aflyst: Grundlovsdag, Skt, Hans osv.

Også stafet for livet blev afviklet ”virtuelt” og holdene gik hver for sig.

Trine samlede et LSI hold, som gik en tur sammen og sluttede med en lille picnic. Herefter kunne deltagerne selv beslutte, om de ville gå videre eller gå hjem. Super hyggeligt – tak til Trine for igen at arrangere.

Under hele forløbet var vi i tæt kontakt med DGI og Corona Hotlinen. Det er vi sådan set stadig væk.

Sideløbende med de nævnte corona overvågning og foranstaltninger arbejdede bestyrelsen med næste års program. Opgaven med sæsonplanlægning er en stor opgave, som tager lang tid. Det er et stort puslespil og efterfølgende en stor opgave at opdatere Conventus (vores administrationssystem) og vores hjemmeside. Men ved fælles hjælp lykkedes det endnu en gang.

 

Værd at nævne fra det forgangne år:

Ud over den store opgave det er, at drive en forening af vores størrelse med planlægning, drift, opfølgning, støtte til trænere og kommunikation og mødedeltagelse (både bestyrelses og trænermøder, men også møder i EIF regi), så har vi brugt tid på at deltage i møder i EIF regi, hvor vi blandt andet har drøftet og kommet med forslag til lokaler fremadrettet. Som alle ved, så er Søagerskolen nu lukket og den igangværende sæson er den sidste vi har på den skole. Det betyder, at vi mister 40% af vores træningstid, hvis IKKE der findes en løsning.

I Juni måned deltog en repræsentant for bestyrelsen (Kirsten) i en workshop om træningsfaciliteter i kommunen. Arbejdet tager afsæt i en rapport udarbejdet af Keingards, som har analyseret alle kommunens faciliteter og behovet for faciliteter fremover. Der afvikles endnu 2 workshops hen og efteråret

Vi har sammen med EIF indsendt ønsker og ideer til kommunen og håber stadig meget på, at der findes en god løsning, men vi må desværre konstatere, at der ikke rigtigt sker noget nyt i denne sag.

Så har vi brugt tid på at drøfte nogle af de tendenser og udfordringer vi ser for vores forening.

Vi er pressede på træningsfaciliteter og vi ser en omfordeling af aldersgrupperne for vores medlemmer. For mens medlemstallet ligger nogenlunde stabilt, så ser vi et fald i aldersgruppen 10-25 år.

Vi har fortsat mange børn og mange voksne, men midtergruppen forsvinder desværre og det er i sær drengene, vi ikke kan fastholde. Vi ved, at en del af årsagen ligger i, at gymnasterne tager til klubber med bedre faciliteter og klubber, der kan tilbyde TeamGym. Gladsaxe, Herlev, Hedehusene, Rødovre og Roskilde har nye lækre springcentre, og vores fremtidige lokaler.

En anden forklaring kan være, at fodbold kræver at drengene, hvis de vil med til kamp træner 3 gange om ugen og så er en nummer 2 idræt svær at finde tid til. Endelig ser det ikke ud til at skolereformen går noget positivt for os.

Vi har nu besluttet, at fokusere på de medlemmer vi har og pleje dem, frem for at bruge mange kræfter på at tiltrække og fastholde de aldersgrupper i midten. Vores vurdering er, at det er for ressourcetungt i forhold til udbyttet.

Ja, så der er nok at se til for vores bestyrelse. Heldigvis mange sjove opgaver og positivt feedback for medlemmer –  og så en hel del udfordringer. Det positive er, at vores økonomi stadig er god, da vi må se i øjnene at skulle afholde en del udgifter til corona relaterede ting, som f.eks. rengøring og afspritning.

Lad mig runde beretningen af med igen at sige en stor og varm tak til alle, der er med til at drive foreningen: bestyrelsen, bestyrelsens familiemedlemmer, trænere, hjælpetrænere, spirer, udvalgsmedlemmer og forældre, der på hver jeres måde er vigtige brikker. Uden jer og jeres indsats, gejst og passion kunne vi ikke opretholde aktivitetsniveauet i vores forening. Det store engagement smitter – jeg er overbevist om, at også vores medlemmer mærker energien og sammenholdet i foreningen. Ligesom jeg er overbevist om, at vi gør en forskel.

 

Tak for ordet.
Formand – Jytte Seidelin

 

Udviklingen i medlemstal
2017: 860
2018: 777
2019: 834

 

Ingen kommentarer til "Medlemsmøde 2020"