Medlemsmøde 2021

Medlemsmøde 23.09.2021

 

1. Valg af dirigent

Gunnar Rasmussen indstillet af bestyrelsen og valgt

 

2. Valg af stemmetællere

Gunnar valgt

 

3. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen, den kan efterfølgende ses på vores hjemmeside www.lsigymnastik.dk

 

4.  Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet, det er underskrevet af bestyrelsen og revideret af vores revisor André Agerholm

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger

 

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

6. Fastsættelse af kontingent

Intet at bemærke.  Kontingentet udregnes som vi plejer ud fra antal træningstimer

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg:

Jytte 2 år – villig til genvalg

Anette 2 år – villig til genvalg

Barbara ønsker efter aftale at udtræde af bestyrelsen. Der er 1 år tilbage af hendes valgperiode.

Pernille – villig til genvalg. Opstiller for 1 år, da hun indtræder i Barbaras bestyrelsesplads. Pernille er villige til genvalg for 2 år i 2022

 

Nye kandidater til bestyrelsen – 2 årig periode

Sarah Winther Brandt-Kofoed

Jens Nagel-Frandsen

 

Alle blev genvalgt og De to nye kandidater valgt ind 🙂

Bestyrelsen er dermed udvidet med 1.

 

8. Valg af suppleant – for 1 år.

Inge Holm Jensen – villig til genvalg

 

Inge genvalgt 🙂

 

9. Valg af revisorer

André Agerholm – villig til genvalg

 

André genvalgt

 

10. Evt.

 

Edith Thingstrup spurgte om bestyrelsen kunne tage initiativ til Padletennis i Smørum. Umiddelbart ligger dette ikke i regi af gymnastik, så forslaget er, at forespørge hos Tennis.

 

Gunner Rasmussen spurgte til status på ideerne om et nyt multigymnastikhus i Smørum og samarbejdet med Simon Smedegaard i den forbindelse. Vi er i tæt dialog, forslaget er sendt til kommunen. Vi er i dialog med kommunen, supporteret af EIF og deltager i møder med de arkitekter der skal opføre multisalen ved Balsmosen.

Desværre ser det ikke ud til, at der er interesse for eller budget til forbedrede træningsfaciliteter. Pt. går dialogen på genhusning.

 

Edith Thingstrup foreslog at LSI Gymnastik inviterer politikere fra Egedal på besøg i gymnastikforeningen, men henblik på at få opmærksomhed omkring genhusning efter lukning af Søagerskolen. Der kunne være et ”window of opportinunities” i forbindelse med det forestående kommunalvalg. Bestyrelsen drøfter forslaget på et kommende bestyrelsesmøde.

 

Beretning sæson 2020-2021 LSI Gymnastik

 

Årsberetning for LSI Gymnastik 2020-2021

 

Sidste år indledte jeg med ordene: ”Jeg vil gerne indlede med at sige, at denne sæson absolut ikke blev som vi havde tænkt os” og den indledning kan jeg gentage i år!

Igen i den forgangne sæson har Corona i den grad sat sit præg på vores aktiviteter – Vi har planlagt og genplanlagt adskillige gange.

 

Og igen kan jeg starte med at takke bestyrelsen for at træde til og handle hurtigt. Vores trænere og hjælpetrænere for stor fleksibilitet og kreativitet og vores medlemmer for forståelse for situationen undervejs.

 

Efter at have været lukket ned i foråret 2019, gik vi med vanlig optimisme i gang med planlægningen af sæson 2020-2021. Coronameldingerne var forholdsvis positive og Danmark var så småt begyndt at åbne op igen.

Så vi var klar, trænere og gymnaster var klar.

Vi havde, som vanligt trænermøde i august, fik styr på holdopstart og havde besøg af DGI, der sammen med os gennemgik Corona forholdsregler, afspritning osv.

Der blev indkøbt sprit og afspritnings-udstyr, klude osv. Som blev fordelt på alle træningsstederne.Vi var SÅ KLAR – alle var forberedte og klædt på til at starte.

 

Holdene startede op.

Vi oplevede en nedgang i tilmeldinger, særlig i aldersgruppen 13-24 år, desværre en generel tendens på landsplan, og spørgsmålet er, om noget kan skyldes usikkerhed omkring corona?

Der kom dog heldigvis fortsat mange gymnaster og der var stor opbakning til at overholde forholdsreglerne. Afspritning af redskaber og hænder blev en del af undervisningen. Og, vi syntes egentlig det gik meget godt, selvom det uden tvivl var en ekstra belastning for vores trænere.

 

Men ak – igen i år blev sæsonen desværre præget af restriktioner og nedlukninger.

I løbet af efteråret betød restriktionerne, at vi måtte justere på den måde vi kunne træne på. Vi måtte f.eks. kun træne i mindre grupper, hvilket betød en stor opgave for trænerne med at inddele deltagerne i hold, træningstimeslots, zone markeringer i hallen og rent praktisk sørge for, at medlemmerne holdt sig i zonerne og i øvrigt havde coronapas.

Og apropos planlægning og genplanlægning, så afholdt vi i løbet af sæsonen ekstraordinære trænermøder (virtuelle). Hvert eneste hold blev gennemgået og mulighederne for træning drøftet – under de forudsætninger vi havde.

Nogle hold var vi nødt til at sætte helt på pause, fordi det ikke gav mening at træne under de vilkår vi havde – f.eks. springhold (det giver ikke mening virtuelt), andre fordi trænerne ikke var trygge ved at træne p.g.a mulighed for smitte.

Flere hold kunne fortsætte virtuelt og man må sige, at trænerne tog den udfordring op.

Medlemmerne blev tilbudt at deltage på de virtuelle hold, der blev gennemført.

Vi etablerede tilbud om office yoga – betalt af foreningen og der blev udviklet ”udendørs løb” med 20 stationer,. Løbet blev hængt op på 4 forskellige steder i Smørum for at tilgodese flest muligt

 

Fastelavn – desværre aflyst. I stedet forsøgte vi med en lille virtuel konkurrence og bad medlemmerne om at lægge billeder i vores Facebookgruppe. Der var præmier til bedst udklædte i 3 kategorier, som vi kørte rundt med til vinderne

Forårsopvisningen måtte igen aflyses, ligesom langt de fleste opvisninger og konkurrencer i hele landet blev aflyst.

 

Hen mod sommerferien, blev der mulighed for at træne for flere hold… først udendørs og senere også indendørs. Bestyrelsen besluttede, at forlænge sæsonen til sommerferien – uden ekstra beregning for vores medlemmer for at kompensere for nogle af de manglende træninger. Alle hold, hvor trænerne havde mulighed for at gennemføre træninger, blev genoptaget. For nogle betød det en god mulighed for at få samlet gymnasterne inden sommerferien og sagt pænt farvel og forhåbentlig på gensyn i den nye sæson. Dette var også et forsøg på at fastholde medlemmer i klubben.

 

Kort fortalt en sæson med snesevis af virtuelle coronamøder – for hele tiden at overholde coronaretningslinjerne og en hel masse kommunikation for at holde trænere og medlemmer opdateret undervejs.

 

Rundt om det lå økonomi, beslutningerne om, hvad vi skulle gøre for at kompensere medlemmer og hvad vi juridisk var forpligtede til både i forhold til medlemmer og trænere.

Vi har søgt råd og vejledning hos DGI og andre foreninger undervejs.

Vi besluttede:

 • At udbetale løn til vores trænere for hele sæsonen. Også for de timer de ikke har undervist. Det er besluttet på baggrund af sparring fra DGI’s jurister. Vi var forpligtede til at udbetale lønnen, så det gjorde vi naturligvis. Vi har ladet det være op til hver enkelt træner, at beslutte om de vil have løn for de timer, hvor de har gennemført undervisningen eller for alle. For mange af de unge er det er fritidsjob og deres eneste indtægtskilde ved siden af SU.
 • Ikke at tilbagebetale medlemskontingent – også i overensstemmelse med DGI retningslinjer – det har finansieret lønninger til trænere, sprit mv.
 • At forlænge sæsonen uden beregning på alle de hold, hvor der har været mulighed for det (næsten alle, kun få undtagelser)
 • At tilbyde deltagelse i virtuelle træninger og officeyoga
 • At tilbyde medlemmer rabat på kontingentet i den kommende sæson (den vi lige er gået ind i)
 • At give alle trænere, der gennemførte virtuelle træninger og dermed tilbød gymnasterne en fuld sæson en gave, som tak for indsatsen.

 

Og her er det igen på sin plads at takke for den store fleksibilitet og forståelse vi har oplevet fra langt de fleste medlemmer og trænere.

 

Værd at nævne fra det forgangne år:

Ud over driftsopgaven og corona retningslinjer har bestyrelsen i den forgangne sæson

 • Afholdt medlemsmøde og udarbejdet og godkendt regnskab
 • Afholdt en række bestyrelsesmøder
 • Afholdt trænermøder – samt kommunikation til og med trænere
 • Kommunikation til medlemmer – opdatering af hjemmeside mv.
 • Deltaget i EIF møder
 • Genhusning efter lukning af Søager

Deltagelse i møder med kommunen, arkitekter og EIF

En del tid er gået på drøftelse af genhusning i forbindelse med lukning af Søagerskolen. Der er endnu ikke fundet en løsning. Vi har fået lovning på at kunne være på Søager i indeværende sæson.

Vi har fået lovning på lokaler i den nye multihal der opføres ved Balsmosen, vi har afgivet vores ønsker og deltaget i møder med arkitekterne.

Det er endnu uafklaret hvor vi skal/kan være i perioden fra vi skal være ude af Søager til vi kan rykke ind i multihallen. Vi er blevet lovet en afklaring inden december 2021. EIF støtter os i sagen og vi er så heldige at have Line med, der har stor indsigt i kommunal politik og forstår at navigere.

 • Ny formand

Vi har brugt ressourcer på at finde en ny formand til vores dejlige forening, da jeg har besluttet, at der bør komme nye kræfter på den post, som har overskud til strategisk at udvikle foreningen til næste skridt.

Ikke en så let opgave – foreningsledere hænger ikke på træerne. Vi har haft annoncer i avisen og på Facebook og heldigvis gav det pote. Vi har en kandidat, som har lyst til og mod på at tage over… ikke nu men om et år. Så vi er klar med en on-boarding plan. Også en anden har henvendt sig og er interesseret i at indtræde i bestyrelsen.

 

Så der er nok at se til for vores bestyrelse – selvom det har været en anden type opgave i den forgangne sæson. Heldigvis kan jeg konstatere ved denne sæsonopstart, at der stadig er interesse for gymnastik i Smørum. Vores medlemmer er klar til at komme i gang igen – mere om det til næste år.

 

Lad mig runde beretningen af med igen at sige en stor og varm tak til alle, der er med til at drive foreningen: bestyrelsen, bestyrelsens familiemedlemmer, trænere, hjælpetrænere, spirer, udvalgsmedlemmer og andre frivillige, der på hver jeres måde er vigtige brikker. Uden jer og jeres indsats, gejst og passion kunne vi ikke opretholde vores forening. I arbejder året rundt for gymnastikken og for at give vores medlemmer så gode vilkår som overhovedet muligt for at dyrke deres sport. Jeg ved, at det for mange er en krævende opgave og jeg håber inderligt, at I alle høster den anerkendelse I fortjener fra vores medlemmer. Jeres store engagement smitter – jeg er overbevist om, at også vores medlemmer mærker energien og sammenholdet i foreningen. Ligesom jeg er overbevist om, at vi gør en forskel.

 

Tak for ordet.

Formand – Jytte Seidelin

 

Udviklingen i medlemstal

2017: 860

2018: 777

2019: 834

2020: 766

 

Opslag Facebookgruppen

7/12

Kære alle gymnaster

Grundet de nye coronarestriktioner for idrætsforeninger, som blev meldt ud i dag den 7/12-2020, aflyses al gymnastik fra og med onsdag den 9/12-2020, til og med søndag den 3/1-2021.

 

Vindere fastelavn:

Ida Elsgaard – Forældre/barn gymnastik – forklædt som heks

Kirstine Pless – Hoptimisterne – forklædt som Pirat

Josephine Zeuner – Springtøserne – forklædt som slikautomat…

 

Ingen kommentarer til "Medlemsmøde 2021"


  Har du noget på hjerte?

  Nogen html er OK