Medlemsmøde 2022


Årsberetning for LSI Gymnastik 2021-2022

Yes, vi er tilbage – normal sæson, normal fuld sæson med opvisning og sommergymnastik helt fantastisk.

Jeg plejer at gennemgå kronologisk – denne gang vil jeg nævne nogle highlights fra det forgange år, både de positive og de udfordringer vi står overfor.

Vi har en god og sund gymnastikforening, med et stabilt aktivitetsniveau og medlemstal.

 

Medlemstal:

Vi har ca. 700 medlemmer (afhængig af opgørelsesmetode). Vi så fra 2020-2021 en nedgang i medlemstallet, som kan skyldes corona og/eller de generelle trends vi ser i medlemstal i Danmark for særligt unge mellem 13-18 år. Det mærker vi også i LSI Gymnastik.

Iflg vores indberetninger til kommunen havde vi i 2021 (året) – tallene er uden vores ”ledere”:

Ifølge indberetningen til Centralt Foreningsregistret, der opgør medlemstal på en anden måde end kommunen – så havde vi i 2021 861 medlemmer – det tal er inklusiv vores ledere.

Uanset opgørelsesmetode betyder det, at vores gymnastikforening er i kontakt med rigtig mange mennesker i vores lokalområde og jeg vil tillade mig at sige, at den kontakt og indsats har en utrolig stor betydning for ”os i Smørum” både på kort og på lang sigt.

Hvis vi kigger lidt på vores ledere (trænere og bestyrelse), så havde vi – iflg. vores indberetninger til kommunen havde 56 ledere – det tal er i Foreningsregistret opgjort til 78. Uanset, hvad – så giver det at have den rolle meget vigtige kompetencer for de unge mennesker, der forholdsvist tidligt påtager sig det store ansvar det er, at lede et hold. Både ”fagligt” og socialt/menneskeligt. Jeg er sikker på, at vores forening efterlader sig et stor aftryk – det er kompetencer de bærer med sig hele livet og får rigtig stor glæde af. Det samme kan man sige om de erfarne trænere og bestyrelsen for den sags skyld. Kompetencer i planlægning, logistik, politiks navigation, samarbejde, krisehåndtering, kommunikation og meget meget mere + selvfølgelig også det vigtige aspekt, at vi holder os i gang både fysisk og psykisk, gør en positiv forskel.

Min konklusion er, at LSI Gymnastik yder et væsentligt bidrag til trivslen i Egedal og særligt i Smørum.

Økonomi:
Endelig har vi en sund økonomi.
Indtægter og udgifter balancerer. I år har vi haft et lidt større overskud end vanligt idet vi ikke har investeret så meget i redskaber, som vi plejer.
Vores kasserer gennemgår regnskabet i næste punkt.

Aktiviteter:
I 2021-2022 har vi haft nogenlunde samme tilbud af hold, som vi ”plejer”. 32 hold var programsat fra starten af sæsonen.
Vi forsøgte med et par nye hold, som vi måtte nedlægge pga. af manglende tilslutning – ærgerligt, med vi havde modet til at forsøge.
Vi fandt alternativt tilbud for zumba, da vores træner ønskede at stoppe og ellers kører aktiviteterne i vanlig stil.
Yoga fortsatte virtuel undervisning, der opstod under Corona, så der nu er tilbud om både at møde fysisk og op deltage virtuelt.
Enkelte hold har også i sommersæsonen rykket træningen udenfor – hvilket giver en helt anden oplevelse.


Værd at nævne fra det forgangne år:

 • Vi har afholdt forårsopvisning J J Kæmpe stort igen at kunne gøre det og der var rigtig god opbakning
 • Flere hold deltog i opvisninger 5/6 på Edelgave – vejret var med os
 • Afholdt medlemsmøde og udarbejdet og godkendt regnskab
 • Afholdt en række bestyrelsesmøder
 • Afholdt trænermøder – samt kommunikation til og med trænere
 • Kommunikation til medlemmer – opdatering af hjemmeside mv.
 • Deltaget i EIF møder
 • Genhusning efter lukning af Søager
 • Deltagelse i møder med kommunen, arkitekter og EIF
  • En del tid er gået på drøftelse af genhusning i forbindelse med lukning af Søagerskolen. Der arbejdes fortsat på en løsning. Vi håber at kunne være på Søager også i denne sæson, men det er fortsat ikke 100% sikkert. Hvis ikke vi kan, så skal samtlige foreninger der bruger faciliteterne i Smørum sammen finde en løsning – dsv. ny halfordeling. Vi og de øvrige foreninger i Smørum håber absolut ikke, det bliver nødvendigt. Vi følger med spænding med i opførelsen af den nye multihal der opføres ved Balsmosen, Lad mig udtrykke det således, det er for os en nødløsning, Vi kan afvikle nogle af vores hold der, men det er absolut ikke en optimal bygning til gymnastikaktiviteter
 • Dans med Smilla – en aften i hal 3 med dans og tapas
 • Ny formand

Vi var så heldige at vælge en formandskandidat ind sidste år på medlemsmødet. Planen var, at Sarah skulle overtage posten fra dette medlemsmøde. Sarah har efter en del overvejelser her i sommer truffet den beslutning, at posten ikke hænger sammen med øvrige aktiviteter på hjemmefronten. Derfor stod vi i den akutte situation, at vi SKULLE have fundet en der har lyst til at overtage posten, da foreningen ellers må anses for at være lukningstruet. De blev sendt mail ud til alle medlemmer og heldigvis har flere med interesse i, at Gymnastikforeningen fortsatte, henvendt sig. Derfor sidder blandt andre Charley her i dag, som har tilkendegivet, at han er klar til at overtage posten – med hjælp fra resten af bestyrelsen. Det er vi meget glade for.

 

Lad mig runde beretningen af med igen at sige en stor og varm tak til alle, der er med til at drive foreningen: bestyrelsen, bestyrelsens familiemedlemmer, trænere, hjælpetrænere, spirer, udvalgsmedlemmer og andre frivillige, der på hver jeres måde er vigtige brikker. Uden jer og jeres indsats, gejst og passion kunne vi ikke opretholde vores forening.

Personligt er jeg ufattelig glad for, lettet og taknemmelig over, at nye kræfter har mod på at overtage ledelsen af foreningen, så vi kan fortsætte vores aktiviteter.

Slutteligt, vil jeg sige tak for jeres støtte i de år, jeg har arbejdet som formand – det har været en fornøjelse og nu er tiden så inde til, at nye kræfter tager over og driver vores fantastiske forening videre til glæde for store og små i Smørum og omegn.

Jeg takker af med et smil.

 

Tak for ordet.
Formand – Jytte Seidelin

Ingen kommentarer til "Medlemsmøde 2022"


  Har du noget på hjerte?

  Nogen html er OK